TEma nestenpresten 2019

Åndelighet i praksis

"Gå du og gjør som han (...) Bare ett er nødvendig." (Luk 10, 37; 42)

NestenPresten har til visjon: Vi vil se norske prester og prestestudenter leve som etterfølgere av Jesus Kristus, i tro og tjeneste, i studie- og yrkesliv.Og i en av NestenPrestens statutter leser vi: «Vi ønsker å legge til rette for vekst i troen på Jesus Kristus på et kollektivt og individuelt plan og bevisstgjøre studenter på prestekallet».

Da NestenPresten skal være et supplement til teologistudiet, ønsker vi i år å sette fokus på den åndelige dimensjonen ved prestetjenesten og utforske hvordan dette for hver av oss ser ut i praksis. Vi har derfor valgt at tema for årets konferanse skal være: Åndelighet i praksis. 
Som bakteppe for temaet ligger to av punktene i ordinasjonsløftet i DNK: 

   ● At du trofast veileder og formaner til sann omvendelse, levende tro           på Kristus og et hellig liv i kjærlighet til Gud og nesten,

   ● At du også selv av hjertet legger vinn på å leve etter Guds ord, og i           studium og bønn trenger dypere inn i de hellige skrifter og den                 kristne tros sannheter.

Vi ønsker at tema for konferansen skal inspirere og hjelpe oss til å se hvordan dette løftet kan se ut i praksis.  

I utarbeidelsen av tema er det særlig to linjer som har pekt seg ut. 

Det ene er den kontemplative åndeligheten, som går ut på den enkeltes kontemplative trospraksiser, jamfør ordinasjonsløftet; «i studium og bønn trenge dypere inn i de hellige skrifter og den kristne tros sannheter». Hvordan får bibel, bønn og stillhet plass i en prestehverdag? I en studiehverdag? Hvordan holde sammen, evt. skille personlig andaktsliv og forkynnelse i tjeneste?

 

Den andre linjen konsentrerer seg om den utadrettede åndeligheten. Hvilke konsekvenser får det i praksis at vi er etterfølgere av Jesus Kristus? Hva sier og gjør en kirke som er gitt et forvalteransvar, en misjonsbefaling, et dobbelt kjærlighetsbud? Hvordan påvirker det våre liv som prester?

 

Som bibelsk grunnlag og utgangspunkt for bibeltimene vil vi ha de to fortellingene i Lukas 10,25-37 og 38-42; «Den barmhjertige samaritan» og «Jesus hos Marta og Maria». Vi ønsker både å se hvordan de to fortellingene belyser de to undertemaene kontemplasjon og utadrettet åndelighet, og samtidig hvordan de virker sammen og ikke kan skilles fra hverandre.

 

«Gå du og gjør som han (...) Men ett er nødvendig» (Luk 10,37;42)